Agemono

Served with miso soup, salad and rice
1. Pork Katsu 13.95
2. Chicken Katsu 13.95
3. Oyster Katsu 15.95
4. Scallop Katsu 17.95