Agemono

Served with miso soup, salad and rice
1. Pork Katsu 23.00
2. Chicken Katsu 23.00
3. Oyster Katsu 25.00
4. Scallop Katsu 27.00